درباره ما

سازمان مديريت صنعتي استان گيلان ، نمايندگي سازمان مديريت صنعتي ايران در استان گيلان را دارد كه در زمينه هاي آموزش كاركنان ،خدمات مشاوره اي و پژوهشي دستگاههاي دولتي و خصوصي به فعاليت مي پردازد .

حوزه فعاليت سازمان مديريت صنعتي استان گيلان ، در سطح استان و با توجه به ويژگيهاي بومي و فرهنگي آن است . ماموريت سازمان مديريت صنعتي گيلان ، کمک به توسعه ظرفيت مديريت استان گيلان و تحول و بهسازي سازمان‌هاي صنعتي و تجاري - بازرگاني استان است.
اهداف کلي سازمان عبارتند از:
1- ارايه خدمات مشاوره اي ، آموزشي و پژوهشي به سازمان‌هاي صنعتي ،تجاري - بازرگاني استان گيلان به منظور بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي مديريت ؛ 
2- افزايش کارايي از طريق اجراي برنامه‌هاي مناسب آموزشي ؛
3- کمک به مديران و سياستگذاران استان در پيداکردن مسايل و مشكلات اجرايي موسسات و شركت هاي استان و مشخص نمودن طرح‌ها از طريق مشاوره و تحقيق در مقوله‌هاي مديريت ؛
4- کمک به شرکت‌ها و موسسات جهت توسعه ظرفيت مديريت به منظور اجراي طرح‌هاي تحول و ايجاد تغييرات لازم براي بهبود و پيشرفت ؛
اهداف سازمان مديريت صنعتي استان در سه حوزه مختلف آموزش ، پژوهش و خدمات مشاوره اي ارايه مي شود .
با توجه به اهداف كلي رئوس برنامه هاي سازمان مديريت صنعتي گيلان عبارتند از :
 
الف- حوزه آموزش
آموزش يكي از وجوه به هم پيوسته خدمات سازمان مديريت صنعتي استان است . سازمان با هدف تقويت دانش نظري ، توسعه بينش سيستمي و راهبردي و ارتقاء مهارتهاي كاربردي مديريت ، دوره هاي آموزشي متمايز خود را ارائه مي نمايد .
واحد آموزش سازمان ، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات و شركتها و دستگاههاي استان با بهره گيري از توان علمي و عملي استادان و مشاوران متخصص و مجرب داخل و خارج استان ، دوره هاي متنوع آموزشي را براي سطوح مختلف مديران ارشد ، مديران مياني ، كارشناسان و سرپرستان با گرايشهاي مختلف طراحي و اجرا مي نمايد.
ارائه دانش و مفاهيم روز ،با تأكيد بر جنبه هاي كاربردي و استفاده از شيوه هاي نوين تدريس از ويژگيهاي بارز آموزش دراين سازمان است.در برنامه هاي آموزشي از روشهاي جديد آموزش كاركنان مثل: كارهاي گروهي ، كارگاههاي آموزشي ، قضيه اداري و همچنين ابزارهاي چند رسانه اي استفاده مي شود.
 دوره هاي آموزشي با توجه به نياز شركت ها و موسسات به 4 طريق طراحي و اجرا مي گردد:
1- دوره‌هاي حرفه‌اي( حرفه آموزي )
دوره حرفه اي ، دوره اي است که فرد در شغلي مشخص دانش، تجربه و مهارت‌هاي لازم را كسب مي كند . براي كساني كه موفق به گذراندن اين دوره ها بر اساس استانداردهاي آن شغل مي شوند ، مدرک حرفه اي صادر مي‌شود. اين مدرک نشان دهنده اين مطلب است که فرد به خوبي در شغل خود آموزش ديده است و همچنين بر کار خودمسلط است. مدارک حرفه‌اي، اعتماد مديران را نسبت به کارکنان بيشتر مي‌نمايد .
 
دوره هاي دو ساله کاربردي
 
اين دوره از نظر محتوا و ساختار همانند دوره كارداني طراحي شده است و به منظور تربيت نيروي انساني كاردان و اجرايي است . با توجه به نياز دستگاهها دوره هاي دو ساله كاربردي زير و دوره هاي مشابه ديگري كه شركت ها و موسسات استان درخواست نمايند ، طراحي و اجرا مي شود .
?         حسابداري ( 74 واحد )
?         مديريت بازرگاني ( 74 واحد )
?         مديريت بيمه بازرگاني ( 72 واحد )
?         مديريت هتلداري ( 72 واحد )
?         فناوري اطلاعات ( 74 واحد )
?         تكنيسين صنايع و بهره وري ( 76 واحد )
?         مديريت صنعتي ( 70 واحد )
?         روابط عمومي ( 72 واحد )
?         حسابداري بانكداري ( 75 واحد )
دوره هاي دو ساله تكميلي ( دو ساله حرفه)
اين دوره از نظر محتوي و ساختار همانند دوره کارشناسي ناپيوسته طراحي شده و پيشنياز شرکت در آن , دارا بودنمدرک کارداني( فوق ديپلم) و يا گواهينامه پايان دوره هاي دو ساله (در سطح کارداني)سازمان مديريت صنعتي مي باشد. دوره هاي حرفه هاي طراحي شده براي اجرا به شرح زير است :
?         حسابداري ( 72 واحد )
?         مديريت بازرگاني ( 74 واحد )
?         مديريت بيمه بازرگاني ( 73 واحد )
?         مديريت بيمه بازرگاني ( 71 واحد )
?         فناوري اطلاعات ( 73 واحد )
?         مهندسي صنايع و بهره وري ( 73 واحد – مرتبط )
?         مهندسي صنايع و بهره وري ( 89 واحد - غير مرتبط )
?         مديريت صنعتي ( 71 واحد - مرتبط )
?         مديريت صنعتي ( 86 واحد – غير مرتبط )
?         روابط عمومي ( 72 واحد )
?         مديريت پروژه ( 74 واحد )
 
3- دوره هاي عالي مديريتMBA))
 
اين دوره ها از نظر محتوا و ساختار همانند دوره كارشناسي ارشد طراحي شده است . هدف كلي اين برنامه، كمك به بهبود نظام مديريت سازمانهاي توليدي، صنعتي و بنگاههاي خدماتي خصوصي و دولتي استان است . انتظارمي‌رود مديران بنگاههاي مذكور با شركت در اين دوره به حرفه‌ي‌ مديريت تسلط بيشتري يابند و با استفاده از فنون و تئوريهاي جديد مديريت، وظايف خود را به نحوي مؤثرتر از سابق انجام دهند. علاوه بر آن انتظار مي‌رود شركت در اين برنامه راه را براي قبول‌ مسئوليت‌هاي‌ دشوارتر مديريت توسط شركت كنندگان همواره نمايد.برخي از دوره هاي MBA به شرح زير است : 
?         مديريت فناوري اطلاعات ( 44 واحد )
?         مديريت اجرايي ( 50 واحد )
?         مديريت مالي ( 51 واحد )
?         مديريت پروژه ( 44 واحد )
?         مديريت كسب و كار الكترونيك ( 44 واحد )
?         مديريت بازرگاني ( 44 واحد )
?         علوم ارتباطات و روابط عمومي ( 34 واحد )
?         مهندسي صنايع ( مديريت سيستم بهره وري ) ( 45 واحد )
 
2- سمينارها و کارگاه‌هاي عمومي
 
گردهمايي مديران، صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه‌ها جهت انتقال تجارب مي‌تواند به عنوان عامل تغيير در سازمان‌ها و دسترسي به تجارب سازمان‌هاي ديگر باشد.در اين راستا سازمان مديريت صنعتي استان با هدف کمک به انتقالدانش بومي مديريت، برگزاري همايش و گردهمايي در زمينه‌هاي گوناگون مديريت را در دستور کار خود قرارداده است.
سازمان مديريت صنعتي استان مجموعه‌اي از موضوعات مديريتي را براي طراحي و برگزاري سمينار و کارگاه آموزشي به صورت اختصاصي جهت شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي معرفي مي‌نمايد. براي اثربخش بودن اين دوره ها ، در طراحي برنامه‌هاي مذکور تلاش خواهد شد ويژگي‌هاي مديران شرکت‌هاي متقاضي و نياز آنان مورد شناسايي و توجه قرار گيرد.
مدت اين برنامه‌ها متناسب با نياز شرکت‌ها از 1روز تا 3 روز متغير خواهد بود. محل برگزاري برنامه‌ها بنابه درخواست شرکت‌ها در سازمان مديريت صنعتي استان ، شرکت متقاضي و يا ساير مکان‌هاي آموزشي تعيين خواهد شد. اين برنامه‌ها طوري طراحي و تدوين مي شوند که شرکت کنندگان بتوانند در يک فضاي تعاملي و کارگاهي مديريت و بابهره‌گيري از روش‌هاي نوين‌آموزشي، از تعامل دانش و تجربه، موفق به اجرا و پياده‌سازي مفاهيم مديريتي گردند.
سازمان مديريت صنعتي استان گيلان ، ضمن اعلام آمادگي براي طراحي و برگزاري سمينارها و همايش هاي موسسات و شركت هاي توليدي و خدماتي ، در جستجوي فعاليت‌ها، برنامه‌ها و روش‌هاي نوين و موثري است که بتواند به توسعه ظرفيت مديريت استان کمک نمايد .
3- دوره هاي كوتاه مدت اداري و مديريت
 
ارائه دانش، مهارت و توسعه بينش و نگرش يا رفع كاستي هاي دانشي، مهارتي و نگرشي كاركنان و مديران يكي از اهداف سازمان مديريت صنعتي است .
متناسب با تغييرات در روش ها و رويه هاي كاري وتحول در بكارگيري تكنولوژي روز و به منظور بازآموزي و نوآموزي و آماده سازيكاركنان و مديران موسسات و شركتهاي دولتي و خصوصي ، اين دوره ها طراحي و بر اساس نياز دستگاهها اجرا مي شود . فهرست تعدادي از اين دوره ها به شرح زير است :
?         آموزش رؤساي دفاترمديران مدت : 34 ساعت
?         آيين نگارش مكاتبات اداري مدت : 40 ساعت
?         مديريت زمان و استرس مدت : 28 ساعت
?         گردش مكاتبات و اصول بايگاني مدت : 32 ساعت
?         مديريت نوين روابط عمومي مدت : 24 ساعت
?         مهارتهاي سرپرستي مدت : 36ساعت
?         مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه مدت : 32 ساعت  
?         مهارتهاي سرپرستي مدت : 36ساعت
?         مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني مدت : 34 ساعت    
?         مديريت كارگزيني و امور پرسنلي مدت : 52 ساعت    
?         قانون كار و تامين اجتماعي مدت : 36 ساعت
?         طبقه بندي مشاغل مدت : 40 ساعت
?         مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني مدت : 32 ساعت
?         روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان مدت : 20ساعت
?         بهداشت سفر و كمك هاي اوليه طول دوره : 20 ساعت
?         اكوتوريسم و جغرافياي توريسمي ايران طول دوره : 60 ساعت
?         فنون اداري گردشگري و تبليغات در صنعت جهانگردي ، مدت 20 ساعت
?         ارتباط موثر با محيط و ديگران ، مدت 16 ساعت
?         آشنايي با قانون خدمات كشور ، 6 ساعت
?         اشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف ، 8 ساعت
?         ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد ، 6 ساعت
?         جعل اسناد و راههاي مقابله با آن ، 6 ساعت
?         خصوصي سازي و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ، 6 ساعت
?         گزارش دهي ، 56 ساعت
?         آشنايي با مباني و اصول هدفمند كردن يارانه ها ، 8 ساعت
?         قانون برگزاري مناقصات ( آئين معاملات دولتي ) ، 16 ساعت
?         قراردادهاي پيمانكاري ، 16 ساعت
?         قرار داد هاي داخلي ، 16 ساعت
?         كاربردهاي فناوري اطلاعات ، 6 ساعت
?         تجارت الكترونيكي ، 6 ساعت
?         بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري ، 6 ساعت
?         ايمني و بهداشت محيط كار ، 6 ساعت
?         سازمان تجارت جهاني ، 6 ساعت
?         آشنايي با نرم افزار SPSS 40 ساعت
?         تحليل آماري با نرم افزار SPSS  ، 50 ساعت
?         دوره جامع ارزيابي مالي – اقتصادي ، 50 ساعت
?         اخلاق فردي ، اجتماعي و اداري ، 20 ساعت
?         اخلاق حرفه اي در كار و سازمان ، 16 ساعت
?         آشنايي با نظام حقوق و دستمزد ، 12 ساعت
?         رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري ان ، 12 ساعت
?         سيستم ها و روش ها ، 32 ساعت
?         اصول و مباني برنامه ريزي نيروي انساني ، 24 ساعت
?         ارتباطات سازماني ، 12 ساعت
?         نظام رسيدگي به تخلفات اداري ، 12 ساعت
?         اشنايي با شوراي حل اختلاف ، 12 ساعت
?         روش تحقيق ، 32 ساعت
?         چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي ، 8 ساعت
?         آشنايي با قانون ديوان محاسبات كشور ، 32 ساعت
?         اصول بازار يابي و مديريت بازار ، 60 ساعت
?         مديريت ارتباط با مشتري ( CRM ) ، 32 ساعت
?         اصول و فنون مذاكره ، 20 ساعت
?         مديريت خريد و سفارش هاي خارجي ، 40 ساعت
?         سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه با MSP ، مدت 36 ساعت
?         سيستم مديريت پروژه ، 24 ساعت
?         ارزيابي فني و اقتصادي پروژه ، 56 ساعت
?         مديريت توليد ، 50 ساعت
?         مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه ، 32 ساعت
?         مديريت مهندسي ، 80 ساعت
?         مكاتبات تجاري به زبان انگليسي ، 60 ساعت
?         حسابداري دولتي ، 55 ساعت
?         حسابداري صنعتي 1 ، 64 ساعت
?         حسابداري مالي 2 ، 68 ساعت
?         كاربرد EXCEL در حسابداري 40 ساعت
 
4- خانه مديران
 
هدف خانه مديران، توسعه و تداوم يـادگيري است که براي دستيابي اين هدف از روش‌هاي ذيل استفاده مي‌شود:
- برگزاري نشست‌هاي مختلف مسئولين استان ، مديران واحدهاي صنعتي با صاحب نظران و مسوولين اجرايي
- ايجاد فرصت‌هاي لازم براي گردهمايي،‌ تبادل نظر و تجربه در فرصت‌هاي فراغت از کار
- برگزاري برنامه بازديد از طرح ها و پروژه‌هاي ملي و استاني
- برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي - هنري براي اعضاء و خانواده‌هاي محترمشان
 نامه‌هاي خانه مديران، هر ساله پس از نظرسنجي از اعضاي خود تعيين و در ساعات غير اداري برگزار مي‌گردد.
اعضاي خانه مديران عبارتند از :
- مديران عامل شركت ها و موسسات ، اعضاي هيات مديره، معاونين مديرعامل، مديران کل، مديران ارشد،
- کارآفرينان،نخبگان، صاحبنظران، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراکز علمي،پژوهشگران،
دانشجويان دکتري مديريت و ...
- دانشجويان و دانش‌آموختگان تحصيلات تکميلي سازمان مديريت صنعتي استان
- دانشجويان و دانش‌آموختگان دوره‌هاي تخصصي ميان مدت مديريت اجرايي سازمان مديريت صنعتي
ب- خدمات مشاوره اي سازمان
 
فهرست برخي از عناوين خدمات مشاوره اي براي موسسات و شركتهاي توليدي و بنگاههاي خدماتي عبارتند از :
?         برنامه‌ريزي استراتژيک دستگاهها و موسسات استان
?         طراحي و اجراي نظام ارزيابي متوازن (BSC) دستگاههاي استان
?         تنظيم و تدوين برنامه کسب و کار (Business Plan)
?         تعريف و تعيين شاخص‌هاي کليدي ارزيابي عملکرد (KPI) دستگاهها و موسسات استاني
?         كوچك سازي و مديريت و سازماندهي برون‌سپاري فعاليت‌ها
?         مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم‎، الگوها، و روش‎هاي نوين مديريت استراتژيک و تحول
ج- مطالعه و پژوهش
 
مطالعه و پژوهش، يکي از وجوه خدمات سازمان است که ظرفيت‌ها و تنگناهاي توسعه اقتصادي-اجتماعي استان را بررسي نموده و به مديران و سياست‌گذاران در ايفاي مسؤوليت‌هاي خود ياري مي‌رساند.
رقابتي‌شدن بازارها، تغيير در نياز‌ها و علايق مشتريان، و پيشرفت فناوري و تاثير آن بر توليد کالا‌ها و خدمات، ضرورت مطالعه و پژوهش را پيش ازهرگونه فعاليت صنعتي و تجاري براي شرکت‌ها و مؤسسات استان بيش از پيش آشکار کرده است. خدماتمطالعاتي و پژوهشي سازمان، زمينه‌هاي مناسب براي توليد و فعاليت اقتصادي مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي رامورد شناسايي قرار داده و به‌صورت بازوي توانمند سازمان مديريت صنعتي در شناسايي معضلات و مشکلاتسازمان‌ها عمل مي‌نمايد.
از سوي ديگر، فعاليت‌هاي مطالعاتي و پژوهشي، زمينه ارتقاي کيفي ساير خدمات و فعاليت‌هاي سازمان را نيزفراهم مي‌آورد؛
 در اين رويکرد، سازمان با بهره‌گيري از نتايج تحقيقات کتابخانه‌اي و ميداني خود، در حوزه آموزش اقدامبه تهيه و تدوين محتواي بومي و برنامه‌هاي مناسب آموزشي نموده و خدمات مشاوره‌اي خود را نيز بر پايه نيازهاي واقعي کسب و کار عرضه مي‌کند.
?         طراحي و تدوين محورهاي استراتژيك دستگاههاي دولتي و خصوصي
?         طراحي ساختار و سازماندهي فعاليت‌هاي بازاريابي و فروش
?         طراحي ساختار و سازماندهي دستگاهها متناسب با شرايط
?         تنظيم استراتژي‌ها و طراحي روش‌هاي مديريت کالا ، برنامه ريزي تبليغات ، توسعه صادرات
?         امکان‌سنجي بازار
?         بازاريابي الکترونيکي،تحقيقات بازاريابي
?         مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و رضايت مندي مشتري
?         شناخت بازارهاي داخل و خارج استان
?         مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم‎، الگوها، و روش‎هاي نوين مديريت بازار
عمده خدمات مشاوره اي و پژوهشي در حوزه هاي زير است :
 
1- حوزه مديريت منابع انساني
 
مديريت منابع انساني سياست‌ها و  برنامه ها ، روش ها و رويه هاي جذب و نگهداري و ارتقاء نيروي انساني و اقدامات لازم براي اجراي بخشي از وظايف مديريت است که با جنبه‌هايي از فعاليت کارکنان ارتباط دارد .
?         توانمندسازي سازمان‌ها در جذب کارکنان ماهر و متعهد و با انگيزه
?         توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت‌هاي ارتقاي شغل
?         افزايش کارايي و اثربخشي سيستم‌ها و روش‌هاي انجام کار
?         ايجاد جو مناسب و برقراري روابط موثر و هماهنگ بين مديران وکارکنان
?         ايجاد روش اخلاقي براي مديريت کارکنان متکي بر محور‌هاي توجه به کارکنان، انصاف، و شفافيت
?         ايجاد و بهبود مستمر رفاه جسمي و رواني کارکنان
 
2- حوزه بهره وري
 
با توجه به مفهوم بهره‌وري، اين موضوع ابعاد چندگانه داشته و در واقع شناسايي موانع ارتقاي بهره‌وري و ارائه راهکار‌هاي مرتبط با آن، نيازمند بررسي تمامي زمينه‌ها و فعاليت‌هاي سازماني از قبيل فرايند‌هاي مديريتي،فرايند‌هاي توليد و خدمات، فرايند‌هاي پشتيباني، منابع انساني، و غيره است.
?         ارائه آموزش‌ها و سمينار‌هاي مختلف به موسسات و شرکت‌ها در زمينه بهره‌وري
?         طرح‌ريزي و اجراي پروژه هاي بهبود بهره‌وري
?         اندازه‌گيري و تحليل بهره‌وري
?         سازمان‌دهي حرکت بهره‌وري
?         بهره‌وري منابع انساني و سرمايه
?         نحوه بهبود مستمر فرايندها و ايجاد تغيير در سازمان
?         معرفي تکنيک‌ها و رويکرد‌هاي مختلف براي ارتقاي بهره‌وري
 
3- حوزه كيفيت
 
مشاوره، آموزش، و همکاري با شرکت‎‌ها در زمينه استقرار سيستم‎‌هاي مديريت بر اساس استاندارد،يکي از فعاليت‎‌هاي سازمان مديريت صنعتي است.براي تحقق هدف توسعه ظرفيت مديريت شركت ها و موسسات به منظور اجراي طرح‌هاي تحول و ايجاد تغييرات لازم براي بهبود و پيشرفت آنها ، مدل‌هاي مختلف تعالي سازماني مدنظر قرار مي‌گيرد. در اين گونه مدل‌ها، معيارهايي عنوان مي‌شود که تحقق آنها در گرو اجراي طرح‌هاي مشاوره‌اي‌، تحقيقاتي، وآموزشي در زمينه‌هايي مانند برنامه‌ريزي استراتژيک، توسعه منابع انساني‌، ارتقاي کيفيت، تجزيه و تحليل عملکرد، و نظاير آن است.
?    ايجاد سيستم و فرهنگ خود ارزيابي و حرکت به سمت تعالي سازماني مبتني بر مدل‌هاي تعالي سازماني
?         مطالعه و پژوهش در زمينه مفاهيم‎، الگوها، و روش‎هاي نوين تعالي سازماني
?         ارائه آموزش در خصوص آشنايي با معيار‌ها و مباني مدل EFQM
?         ارائه آموزش در خصوص ارتباط بين مدل‌هاي EFQM،ISO 9004 , BSC
?         ارائه آموزش در خصوص نحوه خود ارزيابي بر اساس مدل EFQM
?         ارائه آموزش در خصوص نحوه تدوين اظهارنامه بر اساس مدل EFQM
?         طراحي مدل عارضه‌يابي سازمان‌ها بر اساس مدل EFQM به سفارش شرکت نوسازي صنايع استان
?    هدف از به‌کارگيري اين گونه مدل‌ها، شناخت وضعيت فعلي سازمان از طريق اجراي طرح‌هاي مشاوره‌اي‌، پژوهشي، و آموزشي است.
 
4- حوزه آسيب شناسي
 
خلاصه اي از خدمات مشاوره اي و پژوهشي در خصوص شناسايي مسايل و مشكلات و عارضه يابي بدين شرح است :
?         طراحي و اجراي مدل آسيب شناسي بهره‌وري
?         طراحي و اجراي مدل آسيب شناسي مالي
?         طراحي و اجراي مدل آسيب شناسي منابع انساني
?         طراحي و اجراي مدل آسيب شناسي استراتژيک
?         آسيب شناسي و شناخت مسايل و حل خلاقانه آنها
?         طرح‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي بهبود در سازمان‌ها
?         معرفي تکنيک‌هاي مختلف بهبود
?         آسيب شناسي و شناخت مسايل و حل خلاقانه آنها
?         طرح‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي بهبود در سازمان‌ها
?         معرفي تکنيک‌هاي مختلف بهبود
 
5- حوزه مالي و اقتصادي
سازمان مديريت صنعتي استان ، با برخورداري از نيرو‌هاي كارشناسي استان ، اعضاي هيات علمي، و ارتباط گسترده با مجامع علمي و حرفه‌اي پتانسيل بالايي در ارائه خدمات مشاوره‌اي، آموزشي، و پژوهشي در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري برخوردار خواهد بود .
توانمندي ارائه تحليل‌هاي همه جانبه و فراگير ، هسته كارشناسي مناسبي را براي ارائه خدمات تحليلي در خود و پيرامون خود پرورش داده است. اين تحليل‌ها بسته به نياز بازار 
مي‌تواند در سطوح مختلف (خرد و كلان) و در صنايع مختلف انجام گيرد . خلاصه اي ازخدماتي كه سازمان در اين حوزه مي تواند ارايه نمايد به شرح زير است :
?         تهيه و تنظيم برنامه كسب و كار
?         تهيه و تنظيم گزارش‌هاي توجيه اقتصادي
?         مطالعات بازار جهت شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
?         مدل هاي ارزيابي ريسك
?         تحليل بنيادي صنايع مختلف براي متقاضيان سرمايه‌گذاري و استفاده در ارزيابي‌ها