دوره DBA
مقدمه:
تجارت موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه توان مديريت يكي از اهرم هاي قوي و محرك هاي اصلي توسعه است . نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرايي در كشورما نيز بخوبي احساس شده است . كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي ، وظايف خويش را در راهبري و مديريت علاوه بر وظايف اصلي و سنتي مديريت به ويژه در زمينه حل مسائل واقعي محيط كار به نحوي موثرتر از گذشته انجام داده و راه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند . دوره DBA نيز به منظور پرورش چنين مديراني براي بنگاههاي توليدي و خدماتي در بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني طراحي و تدوين شده است.
اين دوره بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین دلیل برای مدیران ارشد، مدیران‌اجرایی و مشاوران مناسب می باشد.

تعريف و هدف دوره:
هدف اصلي اين دوره تربیت مدیران حرفه اي و آینده نگر است که با دانش و مهارت های مديريت کسب و کار آشنا شوند تا بتوانند در تدوين جهت‌گیرهای راهبردی و مديريت و همچنين حل مسائل واقعي محيط كار کمک کننده باشند. اين دوره همچنين براي پاسخ دهي به نياز تصميم گيرندگان در صنايع مختلف طراحي شده است تا آنها را با دانش نوين در زمينه مديريت کسب و کار در عرصه های ابر رقابتي آشنا كند تا بتوانند در ايفاي نقش معمار سازمانی به طور موثر و كارآمد عمل ‌نمايد.

مخاطبين دوره:
مخاطبين اين دوره شامل:
-    مديران ارشد
-    مديران مياني
-    مشاوران
-    كارشناسان ارشد بنگاه هاي توليدي وخدماتي مي باشند
ضرورت و اهميت:
امروزه DBA به ‌عنوان يكي از محبوب‌ترين رشته‌هاي دانشگاهي جهان شناخته شده است، به‌ طوري كه بيشتر دانشگاه‌ها در تلاشند تا اين رشته را به ‌عنوان يكي از رشته‌هاي خود ارائه دهند. دليل گرايش دانشگاهها به سمت اينکه اين رشته را در واحد خود داير کنند بسيار واضح است و آن اين است که امروزه در دنياي رقابتي تجارت و کسب و کار افراد بدون در نظر گرفتن هر رشته دانشگاهي که قبلاً از آن فارغ التحصيل شده باشند مي خواهند خود را براي حرکت به سوي پست مديريتي مرتبط با رشته شان آماده کنند. 
 
نقش و توانايي دانش آموختگان:
- شناسايي و حل مشكلات محيط كسب و كار با راه حلهايي كه بيشترين ارزش افزوده را ايجاد مي كنند
- شناسايي فرصت هاي توانمندساز در يك اقتصاد مبتني بر بازار جهاني
- ساختاربندي و طراحي مجدد استانداردها و قوانين در محيط هاي صنعتي
 
شهريه دوره :
25.000.000 نومان براي كل مدت دوره

شيوه آموزشي:
طول دوره حداكثر 3 سال و 36 واحد درسي مي باشد. براي دانشجوياني كه بر حسب تشخيص كميته راهبري بايستي دروس پيش نياز را بگذرانند مدت مجاز دوره 5/3 سال خواهد بود. دروس تشكيل دهنده دوره DBA  با احتساب پايان نامه به شرح زير است:
1-    روش شناسي آميخته (3 واحد)
2-    روش تدوين رساله دكتراي (1 واحد)
3-    تفكر خلاق و انتقادي در تحليل كسب و كار(2 واحد)
4-    نگرش تحليلي بر اقتصاد ايران(1 واحد)
5-    زبان انگليسي (4 واحد)
6-    حقوق تجارت و روابط بين الملل (1 واحد)
7-    مديريت سرمايه و ارزيابي طرح هاي اقتصادي (2 واحد)
8-    رويكرد نوآورانه به رهبري سازماني (2 واحد)
9-    آثار جهاني شدن كسب و كار و تحليل استراتژي هاي بازرگاني (2 واحد)
10-    رويكردهاي نوين در مديريت استراتژيك (2 واحد)
11-    مديريت و تحليل رفتار در فضاي نوين كسب  و كار(2 واحد)
12-    سرمايه هاي اجتماعي و رفتار شهروندي در اداره كسب و كار پايدار (1 واحد)
13-    اخلاق و ارزش ها در فضاي كسب و كار (1واحد)
14-    سمينار (2واحد)
15-    پايان نامه (10 واحد)

وجوه تمايز دوره:
-    بهره گيري از دانش و تخصص اساتيد مجرب دانشگاه هاي معتبر داخل و خارج از كشور
-    استفاده از روش هاي جديد آموزش براي َآشنايي شركت كنندگان با مسائل و تصميمات استراتژيك جهاني و مشاركت   در ارائه راه حل.
-    ارائه دوره بصورت يكروز در هفته

مشاغل قابل احراز:
·        مديريت سازمان هاي دولتي و خصوصي
·        سرپرستي و مديريت تيم هاي مشاوره اي و آسيب شناسي
·        سرپرستي تيم هاي مطالعاتي با محوريت :حل مسأله - مشاوران - كارآفرينان
 
 ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو:
1- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مديريت و يا  ساير رشته هاي وابسته و يا مدرك MBA سازمان مديريت صنعتي
2- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي
 3- سه سال سابقه كار پس از دريافت مدرك كارشناسي
4- پذيرفته شدن در آزمون و مصاحبه ورودي
5- گذراندن دروس پيش نياز (در صورت نياز و به تشخيص كميته راهبري براي دارندگان مدارك كارشناسي ارشد مهندسي و رشته هاي وابسته)
 
طريقه ثبت نام دوره:
-    تكميل فرم ثبت نام و ارسال آن به سازمان
-    فراهم آوري مدارك ثبت نام
-    شركت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي ورودي

زمان مرحله آموزش مرحله پژوهش:
نيمسال اول 8.5 واحد 
نيمسال دوم  9.5 واحد  
نيمسال سوم  8 واحد  
نيمسال چهارم   دفاع از عنوان پايان نامه و ارائه پروپوزال كلاً تعداد واحدهاي تز برابر 10 واحد مي باشد.
نيمسال پنجم   پيش دفاع
نيمسال ششم   دفاع 
  بديهي است در صورتيكه دانشجو ملزم به گذراندن پيش نياز باشد و يا اينكه به هر دليلي نتواند مطابق ساختار فوق پيش برود مدت زمان تحصيل افزايش مي يابد و بايد مطابق مقررات سازمان تقاضاي سنوات اضافه نمايد.
 
دروس پيش نياز:
پس از مشخص شدن ورودي هاي هر دوره، كميته راهبري نسبت به بررسي سوابق تحصيلي پذيرفته شدگان اقدام خواهد كرد و در صورت نياز، پذيرفته شدگان بايد دروس پيش نياز را مطابق تشخيص كميته بگذرانند.
 
گواهينامه:
پس از طي دروس و دفاع از پايان نامه به دانش آموختگان گواهينامه دوره در سطح دكتراي حرفه اي مديريت كسب و كار (DBA)  مطابق قوانين و مقررات سازمان مديريت صنعتي اعطا خواهد شد.
 
شماره تماس : 5507581 - 0131