پاسخ وزارت كار به نامه مدير محترم نمايندگي مازندران در خصوص احتساب امتيازات شغلي دوره هاي آموزشي

پاسخ وزارت كار به نامه مدير محترم نمايندگي مازندران در خصوص احتساب امتيازات شغلي دوره هاي آموزشي سازمان در طرح طبقه بندي مشاغل
حجم فایل: 304 KB