اطلاعیه مهم دانشگاه صنایع و معادن در خصوص تسویه مالی

فایل مربوطه از لینک زیر قابل دریافت می باشد.
حجم فایل: 159 KB