مالی و حسابداری

عنوان دوره
ساعت برگزاری
شهریه (ریال)
آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)
40
3,200,000
آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)
40
3,200,000
آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری
48
3,800,000
استانداردهای حسابداری
50
4,000,000
اصول حسابداری 1
63
5,000,000
اصول حسابداری 2
43
3,400,000
بودجه بندی جامع
16
1,200,000
تهیه صورتهای مالی تلفیقی
25
2,000,000
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه
40
3,200,000
جامع مدیریت تخصصی مالی
200
16,000,000
حسابداری به زبان انگلیسی
30
2,400,000
حسابداری پیمانکاری
20
1,600,000
حسابداری حقوق و دستمزد
20
1,600,000
حسابداری شرکتها
43
6,500,000
حسابداری صنعتی 1
48
3,800,000
حسابداری صنعتی 2
53
4,200,000
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی
35
2,800,000
حسابداری مالیاتی
38
3,000,000
حسابداری مدیریت
40
3,200,000
کارگاه اصول حسابداری 1و2 با نرم افزار اکسل
20
1,600,000
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
8
600,000
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی
8
650,000
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد
8
650,000

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 33507581-013  و 33525044-013 تماس حاصل نمایید.